Εκτύπωση

Χριστιανισμός και Κόσμος

Συντάχθηκε από τον/την mtsouk on Πέμπτη, 15 Δεκέμβριος 2016 09:24.

Οἱ ἀγαπητοί ἀναγνῶστες θά ἔχουν παρατηρήσει στίς προθῆκες κοσμηματοπωλείων τά πολύτιμα καί λαμπερά διαμάντια νά ἔχουν σάν βάσι ἕνα κομμάτι μαύρου βελούδου· κι αὐτό γιά νά τονίζεται ἡ λάμψι τους καί νά προσελκύωνται τά ἀδηφάγα βλέμματα τῶν πιθανῶν ἀγοραστῶν.

Στό βιβλίο αὐτό, θά ἐξετάσουμε τό μαῦρο βελοῦδο-πλαίσιο τοῦ ὑπερτίμου Χριστιανισμοῦ: τίς παντοειδεῖς βρωμιές καί λανθασμένες δοξασίες τῶν θρησκειῶν τίς ὁποῖες (πίστεις) ἀντικατέστησε Αὐτός φέρνοντας στή ζωή τῶν λαῶν τήν ἀγάπη καί τή χριστιανική ἀρετή γενικότερα.

 

Εκτύπωση

Καλοί Λιμένες

Συντάχθηκε από τον/την mtsouk on Πέμπτη, 15 Δεκέμβριος 2016 09:18.

Ἡ σειρά μας Κηρυκτικές Ἱστορίες εἶναι ἕνα διαχρονικό ἡμερολόγιο. Σταχυολογοῦμε, λοιπόν, κάποιες ἀπ᾽ αὐτές.

 

Τερτυλλιανός: «Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί συναθροιζόμαστε στή θεία λατρεία σάν στρατός γιά νά πολιορκήσουμε τό Θεό μέ τίς προσευχές μας».

 

Μικρές ἀλήθειες: «Οἱ εὐτυχισμένοι πρέπει νά ξέρουν ὅτι ὅσο πιό γεμάτο τό ποτήρι τόσο πιό εὔκολα χύνεται».

«Ἤξερε τά πάντα γιά τή χριστιανική πίστι, ἐκτός ἀπ᾽ τόν τρόπο νά τή ζῆ».

«Ὅταν λές τά μυστικά σου στόν ἄνεμο, δέν μπορεῖς, ὅταν μαθευτοῦν, νά τά βάζης μέ τά δέντρα».

 

Ἀναφέρει ὁ Μητροπολίτης Ἀντώνιος Bloom: «Πρίν λίγο καιρό, γύρισα ἀπ᾽ τήν Ἀμερική, ὅπου κάποιος διεκήρυττε τήν ἑτοιμότητά του νά δώση τή ζωή του γιά τούς πεινασμένους καί τούς ἐμπερίστατους· τόν ρώτησα, λοιπόν, γιατί, ἀφοῦ ἦταν μανιώδης καπνιστής, δέν ἐστερεῖτο ἁπλῶς ἕνα κουτί τσιγάρα γιά τό σκοπό αὐτό».

 

Εκτύπωση

Πιστεύω στο Θεό

Συντάχθηκε από τον/την mtsouk on Σάββατο, 17 Σεπτέμβριος 2016 08:45.

«Ἀπορία: Δέν μπόρεσα νά ἐννοήσω γιατί, ἄν ὑπῆρχε συλλογισμός πού λογικά νά ἀποκλείη τή μή ὕπαρξι τοῦ Θεοῦ, θά ἔπαυε ὁ ἄνθρωπος νά εἶναι ἄνθρωπος.

Ἀπάντησι: Ἐάν ὁ ἄνθρωπος ἔβλεπε τό Θεό, τότε θά ἦταν μηχανή κι ὄχι ἄνθρωπος. Διότι συστατικό στοιχεῖο τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἐλευθερία. Τό Ρωμαϊκό Δίκαιο ἔλεγε ὅτι ὁ δοῦλος, ἐπειδή δέν εἶναι ἐλεύθερος, εἶναι res, εἶναι πρᾶγμα, δέν εἶναι ἄνθρωπος. Καί διασφάλισι τῆς ἐλευθερίας εἶναι ἡ πίστι. Ἕνας ἄνθρωπος πού ψηλαφεῖ, αὐτός πιά δέν πιστεύει. Εἶναι ἕνα εἶδος καταναγκασμοῦ. Γι᾽ αὐτό, πρωτόγονες φυλές ἤ πρωτόγονοι ἄνθρωποι πού ὑποθετικά ὅλο βλέπουν θαύματα, κλπ., δέν ἐνεργοῦν πλέον μέ τρόπο ἡρωϊκό, ἐπειδή δέν εἶναι ἐλεύθεροι. Γι᾽ αὐτούς ἡ ὕπαρξι τοῦ θαύματος κλπ., τοῦ ὑπερφυσικοῦ, εἶναι τόσο ψηλαφητή, ὥστε στίς πράξεις τους δέν ὑπάρχει ἀξία. Ξέρετε ποῦ ὑπάρχει ἀξία; Ὅταν καί ἡ πίστι ἀκόμη σταυρώνεται... Ὁ σταυρός εἶναι ἀκόμη καί γιά τήν πίστι...

Εκτύπωση

Οδηγός Εξομολογητικής

Συντάχθηκε από τον/την mtsouk on Σάββατο, 17 Σεπτέμβριος 2016 08:38.

Τό παρόν βιβλίο εἶναι ἕνα ἐγχειρίδιο βοηθείας κυρίως τῶν Πνευματικῶν, ἀλλά καί κάθε ἀγωνιζόμενου Χριστιανοῦ πού ἔχει σάν στόχο τήν ἱεραποστολή.

Οἱ καλοί Πνευματικοί συνήθως τυραννοῦνται ἀπό δύο ἀντίθετες σκέψεις: Μήπως εἶμαι ἐλαστικός ὑπέρ τό δέον; Ἤ μήπως εἶμαι αὐστηρός καί ἀποκρουστικός; Ἡ ἀνάγνωσι, ὅμως, περιστατικῶν ὁμοίων μέ τά δικά τους, ἐκ μέρους ἁγιασμένων Κληρικῶν, τούς ἐπαναφέρει στή μέση καί βασιλική ὁδό. Τέτοια ἀκριβῶς περιστατικά, ἀλλά καί ἀπόψεις τους, περιλαμβάνει τό παρόν πόνημα: «Ἐφόσον καί αὐτοί συμπεριφέρθηκαν παρόμοια, ἄς ἔχω ἥσυχη τή συνείδησί μου».

Εὐχόμασθε ἡ καλή ἐξομολόγησι νά ἁπλωθῆ ἀπ᾽ ἄκρου σ᾽ ἄκρο τῆς εὐλογημένης πατρίδος μας. Ἀμήν.

Ἀναφέρει ὁ π. Παΐσιος: «Γέροντα, μερικοί χαρακτῆρες πού εἶναι δύσκολοι, στριμμένοι, πῶς θά βοηθηθοῦν;

Εκτύπωση

Περί Εκτρώσεων

Συντάχθηκε από τον/την mtsouk on Τετάρτη, 22 Ιούνιος 2016 04:20.

Μιά μεγάλη ἁμαρτία κυριαρχεῖ στήν κοινωνία κατά τίς μέρες μας, ὁ εἰδεχθέστερος φόνος ἀπ᾽ ὅλους, ἡ ἔκτρωσι. Καί εἶναι εἰδεχθέστερος διότι κατ᾽ αὐτόν φονεύουν κάποιον πού εἶναι ἀναίτιος, ἀνυπεράσπιστος καί σπλάγχνο τους.

Σκεφθήκαμε νά συλλέξουμε βιβλικά χωρία καθώς καί φωτεινές ἀπόψεις εὐλαβῶν χριστιανῶν κατά τῶν ἐκτρώσεων πού θά ὑποβοηθήσουν ταλαντευόμενες ψυχοῦλες νά μήν προβοῦν στό μέγιστο ἁμάρτημα τῆς ἐκτρώσεως.

Ὁ καρπός τῆς προσπαθείας μας αὐτῆς εἶναι οἱ σελίδες πού ἀκολουθοῦν. Παρακαλοῦμε νά τίς διαβάσετε μέ προσοχή καί νά τίς διαδώσετε γιά νά ἁπλωθῆ ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στήν κοινωνία καί ὄχι ἡ βασιλεία τοῦ ἀνθρωποκτόνου διαβόλου.

Εὐχαριστοῦμε γιά τή συμπόρευσι στό νοητό ἀμπελῶνα τῆς Ἐκκλησίας.

Εκτύπωση

Κατά των Παπικών Πλανών

Συντάχθηκε από τον/την mtsouk on Δευτέρα, 30 Μαϊ 2016 05:38.

Ἐκδ. Ὑπακοή, Μαυρομιχάλη 96, Ἀθήνα.

Τηλ. παραγγελιῶν 210-3635913

 

ΚΑΤΑ ΠΑΠΙΚΩΝ ΠΛΑΝΩΝ

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀνασύραμε, καί πάλι ἀπό τούς θησαυρούς φιλοχρίστων ἀδελφῶν, μερικά ἐπιχειρήματα ἐναντίον τῶν ποικίλων πλανῶν τῶν ΡΚαθολικῶν.

Εἶναι εὐκαιρία νά ὁπλισθοῦμε, ἀπό ἀγάπη πρός τήν ἀλήθεια, σέ ἕνα καιρό μινιμαλισμοῦ της, γιά νά μπορέσουμε νά μείνουμε ἀκλόνητα στερεωμένοι στή μόνη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας, τήν Ὀρθόδοξη, ἀλλά καί γιά νά βοηθήσουμε καλοπροαίρετες ψυχές πού θέλουν νά ἀποπτύσουν τήν πλάνη.

Μένει κανείς εὐχάριστα ἔκπληκτος ἀπό τό πλῆθος τῶν ἐπιχειρημάτων ἐναντίον τῶν παπικῶν πλανῶν καί διερωτᾶται: «μά εἶναι δυνατόν νά πιστεύουν τέτοια πράγματα»; Καί, ὅμως, εἶναι! Ὁ Διάβολος δέν μπαίνει ποτέ στό Ταμεῖο Ἀνεργίας! Μήν τό ξεχνᾶμε αὐτό.

Ἄς εὐχηθοῦμε ἡ χάρι τοῦ Θεοῦ νά ἀνοίξη τό νοῦ τῶν πλανεμένων αὐτῶν συνανθρώπων μας πρός τό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀμήν!

 

ΠΕΡΙ ΠΡΩΤΕΙΟΥ

Κύρια θέσι τῶν Παπικῶν εἶναι ὅτι ὁ Πάπας, ὡς διάδοχος τοῦ Ἀπ. Πέτρου ἔχει θέσι ἐξουσίας, καί ὄχι ἁπλῶς τιμῆς, ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων Ἐπισκόπων. Ἄς δοῦμε πῶς ἔχει τό ζήτημα.

Οἱ Παπικοί ἐπικαλοῦνται τό τοῦ Χριστοῦ: «κἀγώ σοι λέγω ὅτι σύ εἶ Πέτρος, καί ἐπί ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω Μου τήν ἐκκλησίαν»(Μθ 16, 18) καί «συνάγουν» ἀπό αὐτό τήν ἐξουσιαστική θέσι τοῦ Πέτρου, ὡς θεμελίου πέτρας, στήν Ἐκκλησία. Ὑπάρχει, ὅμως, πληθώρα χωρίων πού ἀνατρέπουν τή θέσι αὐτή: θεμέλιος λίθος εἶναι ὁ Χριστός, καί ἐπί μέρους λίθοι ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι.

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Το site αυτό ασχολείται με την Απολογητική στην Ορθόδοξη Εκκλησία
Ανάπτυξη ιστοτόπου: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Web DevelopmentThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="MD Tsoukalos">